WARUNKI KORZYSTANIA

Ta strona internetowa jest własnością zarządzaną przez Great Ponton Limited zarejestrowaną w irlandzkim Rejestrze Handlu i Spółek (the Irish Trade and Companies Registry) pod numerem 644795, z siedzibą przy 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irlandia (w tekście pod nazwą: „Resumedone”, „my” lub „nas” ). Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres contact@resumedone.io.

1. Usługi

Resumedone oferuje Tobie, jako użytkownikowi, dostęp do bazy danych materiałów (w tym między innymi życiorysów, listów motywacyjnych i wskazówek) dostępnej na stronie www.resumedone.co („strona internetowa”), którą jako użytkownik możesz wypełnić Twoimi danymi osobowymi za pomocą kreatora dokumentów, aby stworzyć spersonalizowane dokumenty, które możesz pobrać w dogodnym dla siebie czasie, zgodnie z Twoimi konkretnymi potrzebami lub przechowywać w strefie użytkownika (pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za subskrypcję).

Niniejsze warunki regulują zasady dostępu i korzystania ze strony internetowej i jej usług. Korzystając ze strony, bez zastrzeżeń akceptujesz wszystkie jej warunki.

Zakładając konto na stronie internetowej, musisz zaznaczyć pole i potwierdzić, że przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejsze warunki, które stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Resumedone.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, nie korzystaj z serwisu. Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie, publikując zaktualizowaną wersję na tej stronie internetowej i powiadamiając Cię, zanim zmienione warunki wejdą w życie.

Aby poprawić doświadczenia klientów, możemy również zmodyfikować, bez wcześniejszego powiadomienia, strukturę i wygląd naszej strony internetowej, a także niektóre usługi lub treści.

2. Definicje

W tym dokumencie

„Konto” oznacza konto, które musisz utworzyć, aby zostać użytkownikiem i uzyskać dostęp do usług oferowanych przez stronę internetową.

„Obowiązujące prawo” w znaczeniu przypisanym mu w sekcji 14.

„Strefa klienta” to Twoja osobista i dedykowana przestrzeń, w której możesz uzyskać dostęp do usług i przechowywać swoje materiały.

„Kreator Dokumentów” oznacza funkcję umożliwiającą użytkownikom wprowadzanie danych osobowych (w tym życiorysów, historii pracy i szczegółów dotyczących wykształcenia) oraz tworzenie spersonalizowanych wersji niektórych materiałów (w szczególności życiorysów i listów motywacyjnych) („Dokumenty spersonalizowane”), które następnie mogą być przechowywane w strefie użytkownika.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą konto na stronie internetowej.

„Materiały” oznaczają wszystkie szablony życiorysów, szablony listów motywacyjnych, wskazówki i inne dokumenty udostępnione użytkownikom na stronie internetowej (niezależnie od tego, czy zostały spersonalizowane za pomocą kreatora dokumentów).

„Usługi” oznaczają wszystkie produkty, usługi, treści, funkcje, technologie lub inne reczy dostarczane przez nas za pośrednictwem witryny, w tym między innymi materiały, kreator dokumentów i przechowywanie materiałów.

„Subskrypcja” ma znaczenie przypisane w sekcji 6.

„Przechowywanie” i „Magazyn” oznacza usługę przechowywania materiałów w serwisie.

3. Zakładanie konta

A. Warunki

**Musisz mieć ukończone 18 lat. Aby korzystać z naszych usług, musisz mieć ukończone 18 lat, co musisz potwierdzić, jeśli ma to zastosowanie, podczas tworzenia konta.

**Jeśli dotyczy, musisz mieć upoważnienie do zobowiązania firmy, którą reprezentujesz. Potwierdzasz, że masz uprawnienia do zawierania umów w imieniu wszelkich firm lub podmiotów, w imieniu których korzystasz z usług, oraz że firma lub podmiot akceptuje niniejsze warunki.

B. Tworzenie konta

Strona internetowa umożliwia użytkownikom rejestrację, a następnie dostęp do usług. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany, nie może on przeglądać materiałów, ani mieć dostępu do kreatora dokumentów lub usługi przechowywania bez uprzedniego otwarcia konta i zostania użytkownikiem.

Aby założyć konto, musisz wypełnić obowiązkowe pola w formularzu rejestracyjnym (podając swoje nazwisko, imię i adres e-mail), a my prześlemy Ci hasło drogą mailową. Musisz również przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki oraz naszą politykę prywatności, która wyjaśnia nasze praktyki dotyczące informacji oraz wybory, których możesz dokonać w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji na tej stronie internetowej.

C. Dokładność informacji na konice użytkownika

Gwarantujesz, że Twoje konto zawiera dokładne i prawdziwe informacje oraz że w razie potrzeby będziesz je aktualizować. Jeśli uważamy, że dane nie są poprawne, aktualne lub kompletne, mamy prawo odmówić Ci dostępu do strony internetowej lub którejkolwiek z usług oraz zamknąć, lub zawiesić Twoje konto.

D. Hasło

Gwarantujesz, że Twoje konto zawiera dokładne i prawdziwe informacje oraz że w razie potrzeby będziesz je aktualizować. Jeśli uważamy, że dane nie są poprawne, aktualne lub kompletne, mamy prawo odmówić Ci dostępu do strony internetowej lub którejkolwiek z usług oraz zamknąć, lub zawiesić Twoje konto.

4. Usługi

Nasza strona internetowa jest platformą, na której świadczymy usługi. Jako użytkownik:

możesz utworzyć strefę klienta na stronie internetowej, z której możesz mieć dostęp do materiałów, tworzyć dokumenty spersonalizowane za pomocą kreatora dokumentów i przechowywać je;

będziesz mógł komunikować się i wymieniać informacje z Resumedone poprzez e-mail i czat.

5. Zasady obowiązujące użytkowników strony internetowej

Istnieją pewne zasady dotyczące użytkowników. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się:

  • nie naruszać praw i wizerunku Resumedone i podmiotów z nim powiązanych, w tym ich praw związanych z własnością intelektualną;
  • nie naruszać praw i wizerunków jakiejkolwiek strony posiadającej prawa do materiałów, takie jak własność intelektualna;
  • nie zakładać konta w imieniu innej osoby niż Ty;
  • nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub innego elementu, który może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej, lub który ma na celu uszkodzenie, ingerencję, przechwycenie lub wywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych; oraz
  • bardziej ogólnie, nie działać w sposób, który narusza obowiązujące prawo (prawa) lub narusza niniejsze Warunki.

6. Uiszczanie opłat

Aby uzyskać dostęp do usług, należy zapłacić kwotę miesięcznej subskrypcji za usługi („Subskrypcja”) lub tylko kwotę za okres próbny, jak opisano na stronie internetowej. Ceny subskrypcji są wskazane na stronie internetowej (z VAT i wszystkimi innymi podatkami) przy uwzględnieniu wysokość podatku VAT obowiązującego w dniu opłacenia subskrypcji.

Każda subskrypcja usług będzie trwać przez czas nieokreślony, zaczynając od daty zamówienia subskrypcji. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.

Resumedone zastrzega sobie prawo do zmiany cen subskrypcji i okresu próbnego. Użytkownik zostanie poinformowany o takiej zmianie co najmniej 10 dni przed końcem okresu subskrypcji, a następnie będzie mógł zrezygnować z subskrypcji.

Opłaty za subskrypcję i okres próbny są płatne z góry i pobierane automatycznie przy użyciu metody płatności wskazanej na stronie internetowej. W przypadku braku płatności Resumedone ponownie spróbuje pobrać należytą płatność, a w przypadku dalszego braku płatności, będzie mógł natychmiast wypowiedzieć usługi bez odszkodowania oraz bez uszczerbku dla prawa do żądania od Ciebie zapłaty za należne kwoty, oraz z uwzględnieniem odszkodowania za szkody poniesione przez Resumedone w wyniku braku płatności.

7. Prawa własności intelektualnej

A. Prawa własności intelektualnej dotyczące treści zawartych na stronie internetowej

Zastrzeżone oprogramowanie (w tym kreator dokumentów i strefa klienta), materiały i inne materiały na stronie, w tym prawa autorskie, logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, tekst, ilustracje, pliki audio, wideo, pliki danych, pliki programów i kody, a także wybór, koordynacja i układ tych materiałów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) są chronione prawem autorskim, patentowym oraz prawem do znaków towarowych („Prawa własności intelektualnej”). Te prawa własności intelektualnej są albo naszą własnością, albo należą do stron trzecich, które udzieliły nam licencji na swoje prawa własności intelektualnej. Surowo zabrania się powielania, kopiowania, modyfikowania lub innego manipulowania zawartością strony internetowej, w całości lub w części.

Wykorzystywanie lub niewłaściwe korzystanie z praw własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych warunkach korzystania jest zabronione. Stając się użytkownikiem, z zastrzeżeniem niniejszych warunków dotyczących właścicieli praw własności intelektualnej (patrz poniżej) i tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, Resumedone zapewnia Ci niewyłączną, odwołalną, osobistą i niezbywalną licencję na korzystanie ze strony internetowej i praw własności intelektualnej na całym świecie, wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, na zasadach niekomercyjnych i zgodnie z niniejszymi warunkami.

Przyznana Ci licencja wygasa, gdy przestaniesz być użytkownikiem i/lub w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej i/lub usług.

Wszystkie nowe wersje, aktualizacje lub zmiany naszej strony internetowej, usług lub powiązanych treści podlegają niniejszym warunkom. Resumedone zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie omówione w niniejszych warunkach korzystania.

W żadnym wypadku korzystanie ze strony internetowej i dostęp do materiałów nie zezwala na powielanie lub publiczne rozpowszechnianie ani na przekazywanie, sprzedaż, wypożyczanie, w części lub w całości, ani na udostępnianie, w sposób inny niż zgodny z niniejszymi warunkami, treści strony internetowej włączając w to materiały.

Firma Resumedone i jej podmioty nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do żadnych materiałów będących własnością osób trzecich ani w imieniu użytkownika, ani żadnych stron trzecich.

B. Użycie Twoich treści

Zachowujesz swoje prawa do wszelkich informacji lub treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz na stronie internetowej, lub za jej pośrednictwem, w tym informacji o koncie, CV, historii pracy, informacji o wykształceniu, recenzji, odpowiedzi, wpisów do profilu, postów, pytań, materiałów dotyczących kariery lub wszelkich innych informacji, które dostarczasz („Treści użytkownika”). Przesyłając, wgrywając, publikując lub wyświetlając takie treści, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na użytkowanie, przetwarzanie, kopiowanie, powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechniać Twojej treści w dowolnych mediach lub za pośrednictwem dowolnych kanałów dystrybucji (obecnie znanych, lub które pojawią się w przyszłości), z zastrzeżeniem obowiązujących postanowień zawartych w naszej polityce prywatności.

Gwarantujesz, że Twoje treści nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich oraz że posiadasz wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia, pozwalające na wypełnienie Twoich zobowiązań w odniesieniu do Twoich treści wynikających z niniejszych warunków.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, skontaktuj się z nami.

Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z Twoich treści i wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym wszelkie konsekwencje korzystania z Twoich treści przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich treści ani wykorzystanie jakichkolwiek treści lub informacji przesłanych, lub opublikowanych przez innych użytkowników, lub odwiedzających.

Usługi firmy Resumedone związane z publikowaniem życiorysów ułatwiają publikowanie Twoich treści i spersonalizowanych dokumentów na różnych zewnętrznych stronach internetowych poświęconych karierze za Twoją uprzednią prośbą i zgodą. Zgadzasz się, że Resumedone może używać internetowych narzędzi do zbierania informacji, aby utworzyć spersonalizowany profil dla Ciebie po zarejestrowaniu się do tej usługi. Ponadto zgadzasz się, że sformułowanie i interpretacja twoich informacji dla celów realizacji usług publikowania życiorysów, będzie podlegać w pełni Resumedone oraz że Resumedone nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne decyzje dotyczące włączenia, niewłączenia lub sformułowania informacji o tobie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bierzesz na siebie i ponosisz osobistą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z usług publikowania CV.

8. Rola Resumedone/Ograniczenie odpowiedzialności

Resumedone nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania z usług i materiałów na temat ich poprawności, dokładności, niezawodności itd., ani nie zapewnia, że strona internetowa nie będzie naruszać praw osób trzecich. Resumedone nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w materiałach. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na wyłączenie niektórych lub wszystkich powyższych gwarancji i warunków korzystania, powyższe wyłączenia będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Korzystasz z tej strony internetowej na własne ryzyko. Strona internetowa, usługi, materiały i inne informacje, oprogramowanie, urządzenia, usługi i inne treści na stronie są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków, przedstawionych wprost lub dorozumianych. W najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem Resumedone zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, przedstawionych wprost lub dorozumianych, w tym między innymi warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Resumedone zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z umowy, deliktu lub innych przyczyn i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, karne, wtórne lub inne) wynikające z korzystania lub niewłaściwego korzystania ze strony internetowej, usług lub materiałów niezależnie od podstawy roszczeń. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na zastosowanie wobec Ciebie całości lub części powyższego ograniczenia odpowiedzialności, będzie miało ono zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała lub oszustwo.

9. Zasady anulowania – zawieszenie konta, ograniczenia dostępu i wypowiedzenie umowy

Możesz w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Resumedone i wypowiedzieć subskrypcję, zamykając swoje konto przez strefę klienta lub powiadamiając nasz zespół obsługi klienta tutaj. Wypowiedzenie wchodzi w życie natychmiast, a Twoja subskrypcja wygasa automatycznie. Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek środków za opłaconą subskrypcję obejmującą okres po usunięciu konta.

Jeśli naruszysz swoje zobowiązania określone w niniejszych warunkach lub jeśli mamy prawdziwy powód, by sądzić, że bezpieczeństwo i integralność Resumedone, jego użytkowników lub stron trzecich są zagrożone, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszych warunków wiążących Ciebie i Resumedone i zamknięcia Twojego konta.

W sytuacji przedstawionej powyżej zostaniesz o tym powiadomiony, aby umożliwić Ci odpowiedź. Resumedone zdecyduje, według własnego uznania, czy te środki bezpieczeństwa powinny zostać zniesione.

10. Dane osobowe

Gromadzimy i przetwarzamy niektóre z Twoich danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej i rejestrując się jako użytkownik, potwierdzasz i akceptujesz zasady przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

11. Działanie, dostępność i funkcjonalności platformy

W miarę możliwości staramy się utrzymać stały dostęp do naszej strony internetowej. Jednak dostęp do strony lub korzystanie z niektórych funkcji może zostać zawieszone, lub zakłócone bez uprzedniego powiadomienia z powodu napraw, migracji lub aktualizacji, a także z powodu przestojów lub ograniczeń związanych z siecią, lub z innych przyczyn technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub zawieszenia całości lub części Twojego dostępu do strony internetowej i jej funkcji, według wyłącznie naszej decyzji, tymczasowo lub na stałe.

12. Hiperłącza

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczając te linki, nie popieramy materiałów na tych stronach internetowych ani nie sugerujemy żadnego związku z ich operatorami.

13. Zmiany w warunkach korzystania

Niniejsze warunki i dokumenty stanowią całość porozumienia między Tobą a Resumedone i dotyczą korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i usług.

Firma Resumedone może modyfikować niniejsze warunki, aby dostosować je do środowiska technologicznego i komercyjnego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach będą publikowane na stronie internetowej z podaniem daty wejścia w życie, a użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Resumedone, zanim zmiany wejdą w życie.

14. Polityka zwrotów i prawo do odstąpienia od umowy

Żadna prośba o zwrot za subskrypcję nie jest dozwolona, jeśli zostanie otrzymana po upływie czternastu (14) dni od pierwszej subskrypcji usług.

Wszystkie wnioski o zwrot środków przed upływem czternastu (14) dni można składać za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta telefonicznie lub e-mailem. Dział obsługi klienta odpowie w ciągu 48 godzin, a zwroty zostaną przetworzone w ciągu 72 godzin.

15. Obowiązujące przepisy i rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez uszczerbku dla stosowania szczególnych zasad związanych z (i) ogólnymi zasadami kolizji praw oraz (ii) zasadami porządku publicznego chroniącymi konsumenta w kraju, z którego korzystasz z usług („obowiązujące prawo”).

Jeśli sporu nie można rozstrzygnąć drogą mediacji, zgadzasz się rozstrzygać wszystkie spory pod jurysdykcją sądów Anglii i Walii.

Resumedone zachowuje również prawo do wszczęcia postępowania, w zależności od charakteru sporu, w sądach kraju, w którym mieszkasz lub, w przypadku gdy niniejsze warunki są zawierane w ramach twojej działalności zawodowej, w kraju, gdzie zarejestrowany jest twój biznes.

16. Data wejścia w życie

10/07/19